NOVETATS FISCAL-LABORAL 2013

EN MATERIA FISCAL

TERMINI PRESENTACIÓ MODEL 347 i 184:

 • Els recordem que el MODEL 347 (Declaració anual d'Operacions amb tercers) i el MODEL 184 (Declaració informativa anual d'entitats en règim d'atribució de rendes) s'ha de presentar durant el mes de febrer, i no el març com en anteriors anys.


IRPF

 • Amb efectes des de l'1 de gener de 2013 se suprimeix la deducció per inversió en HABITATGE HABITUAL. No obstant això, s'estableix un règim transitori en virtut del qual, podran continuar practicant-se la deducció els contribuents, que haguessin adquirit el seu habitatge habitual anteriorment al 01-01-2013 o haguessin satisfet quantitats, abans de l'esmentada data, per a la construcció, ampliació o rehabilitació de la mateixa o per a la realització d'obres per raó de discapacitat. Tampoc s'aplicarà la compensació fiscal per a les adquirides abans del 20-01-2006.
 • Estableix un nou GRAVAMEN ESPECIAL sobre els PREMIS de loteries i apostes organitzats per l’Estat i les Comunitats Autònomes, així com dels sortejos de la Creu Roja Espanyola i l'ONCE, i pels organismes anàlegs europeus. Estaran exempts els premis, l'import íntegre dels quals, sigui igual o inferior a 2.500 euros. El tipus de gravamen és del 20%, igual com la retenció que haurà de practicar l'entitat pagadora, quan aboni l'esmentat premi al guanyador.
 • Es modifica la forma de valorar la retribució en espècie derivada de la utilització d'HABITATGE per l'empleat quan aquesta no sigui propietat del pagador (empresa).
 • Modifica la tributació dels guanys i pèrdues derivades de transmissions d'elements patrimonials amb període de generació igual o inferior a un any.
 • Els recordem que a partir del 01-01-2013 desapareix la deducció per obres de millora a l'habitatge.

SOCIETATS

 • Pròrroga per a 2013, el tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d'ocupació (microempreses) del 20% que s'aplicarà al tram de base imposable entre 0 i 300.000 € i per a la resta de base el 25%.

IMPOST de PATRIMONI:

 • Es prorroga durant l'exercici 2013 la vigència de l'Impost sobre Patrimoni, que havia estat restablert amb caràcter temporal per als exercicis 2011 i 2012. Per tant, el 2014 es presentarà l'esmentada declaració. A més, a Catalunya, i per a l'exercici 2012 (declaració a presentar el 2013) s'ha reduït el mínim exempt a 500.000 € i s'ha augmentat el tipus de gravamen.

IVA

Des de l'1 de gener de 2013 a la compra d'habitatge nou (primer lliurament) se li deixa d'aplicar el tipus reduït del 4%, que venia aplicant-se de forma temporal des del 20-08-2011, i se li aplicarà el 10%.

EN MATÈRIA LABORAL - SEGURETAT SOCIAL:

 • El Salari Mínim Interprofessional per a 2013 és 21,51 €/dia o 645,30 €/mes (RD 1717/2012).
 • Entre les noves infraccions que estableix la Llei 13/2012 destaquem, en matèria de seguretat social, la comunicació fora de termini de les dades, certificats i declaracions que estiguin obligats a proporcionar - comunicació d'informes de treball, confirmació d'alta i baixa... -, per la qual cosa recordem la importància de lliurar la documentació a temps per poder realitzar les comunicacions i evitar amb això que l'empresa sigui sancionada. (en vigor a partir del 28-12-12)
 • Els treballadors AUTÒNOMS que, a 1 de gener, tinguin 47 anys d'edat i cotitzen en el RETA per una base inferior a 1.870,50 € mensuals, no podran triar una base de cotització superior a 1.888,80 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30-06-2013.
 • Amb efectes des de 01-04-2013, el treballador (empleat de la llar) podrà assumir el compliment de les obligacions d'afiliació - enquadrament, cotització i recaptació en el Sistema Especial quan presti els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per empleador i a més així ho acordin entre ells, complint determinats requisits formals. L’ ingrés de la cotització s'haurà de realitzar obligatòriament mitjançant el sistema de domiciliació en compte.
 • La inclusió en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliena Agraris durant els períodes d'inactivitat passa a tenir caràcter voluntari i no serà automàtica. Hauran de reunir el requisit relatiu a la realització d'un mínim de jornades reals i a més SOL·LICITAR de forma expressa la seva inclusió.
 • L’ampliació de la durada del permís de paternitat a quatre setmanes entrarà en vigor el 01-01-2014.

ALTRES

 • L’ IPC General interanual desembre de 2012 se situa en 2,9% (INE).

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts de la present poden dirigir-se al nostre despatx.