laboralintegral

Assessorament Laboral Integral

 • Estudi personalitzat de totes les modalitats de contractació laboral.
 • Sol·licitud d'ajudes per a la contractació laboral.

 • Assessorament i negociació en convenis col · lectius i pactes d'empresa.

 • Assessorament tècnic laboral a departaments de relacions laborals d'empreses.

 • Gestió integral laboral, mitjançant la confecció de les nòmines de treballadors, assegurant una correcta aplicació del conveni col · lectiu corresponent a l'activitat de l'empresa. Cotització de quotes a la Seguretat Social, amb
  l'aplicació de totes les bonificacions i particularitats legals que siguin d'aplicació. Enquadrament, altes i baixes de treballadors en el sistema de la Seguretat Social. Tot això, mitjançant l'ús d'eines telemàtiques i interactives amb els clients, (internet), per a una major agilitat i facilitat en el servei.

 • Noves tecnologies. Ajornaments de pagaments de quotes a la Seguretat Social.
 • 
Legalització de noves empreses. Ajuda a la gestió i assessorament a nous empresaris.
 • 
Representació de l'empresa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 • Mediació en conflictes individuals i col · lectius de treball.

 • Adequació de plantilles per raons econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció.

 • Visites periòdiques a la seu de l'empresa, facilitant assessorament personalitzat a la Direcció.

 • Utilització de les noves tecnologies en la comunicació amb els clients, i en la transmissió de dades i de documents

 • Tramitació i assessorament per a l'obtenció d'ajudes i subvencions a la inversió en PYMES.

 • Pensions i jubilacions
 

juridic laboralbn altres serveisbn