contable

Àrea comptable i fiscal

Comptable

 • Confecció de la comptabilitat aplicant el NPGC.

 • Planificació dels sistemes comptables de l'empresa.

 • Llibres obligatoris, auxiliars i organització comptable.

 • Balanços i resultats, trimestrals i anuals.

 • Informes economicofinancers.

 • Direcció de la comptabilitat per a efectes fiscals tributaris de l'empresa.

 • Confecció i registre de llibres de comptabilitat: balanços i diari.

 • Anàlisi comparativa de l'empresa davant la competència.

 • Confecció de comptabilitats a les nostres oficines o al seu domicili.

 • Enviament mensual de balanços financers, compte de pèrdues i guanys i llistats de sumes i saldos que reflecteixen puntualment la situació econòmica de la seva empresa.

 • Anàlisi de balanços, pressupostos anuals, previsió de cobraments i pagaments.

 • Altres serveis específics en funció del client.


Fiscal

 • Confecció i liquidació de l'impost de societats.

 • Confecció i presentació dels comptes anuals.
 • Confecció i liquidació de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

 • Confecció i liquidació del pagament a compte de renda.

 • Confecció i liquidació de l'impost del valor afegit.

 • Confecció i liquidació del pagament a compte de societats.

 • Confecció, presentació i edició de circulars de la relació d'operacions de més de  3.000€.

 • Confecció i presentació de la recapitulativa.

 • Confecció i presentació de l'INTRASTAT.

 • Registre de llibres de comptabilitat.

 • Estimació objectiva per coeficients i mòduls.

 • Gestions d'Hisenda: cens, IAE...

 • Gestions Ajuntament: IAE, bonificacions, recursos...

 • Gestions Generalitat: impost de transmissions patrimonials, operacions societàries i actes jurídics documentats.
 • 
Representació davant la inspecció d'hisenda.

 • Altres serveis específics en funció del client.