altreserveis

Altres Serveis

  • Assessorament i gestió en matèria d'estrangeria, per a l'obtenció de permisos de residència i de treball.

  • Registre d'Empreses Acreditades (REA)

  • Prevenció de Riscos Laborals:

Assessorament en l'avaluació de riscos laborals.
Plans d'acció preventiva.
   
Assessorament a Comitès de Seguretat i Salut.
Orientació en cursos formatius sobre prevenció.

  • Assessorament personalitzat en matèria de la LOPD (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal):
               

Implementació d'un Pla de Seguretat de protecció de dades personals.
Inscripció dels fitxer en L’AEPD.
Elaboració del Document de Seguretat.
Emissió d'informe sobre el compliment de la LOPD i de l'aplicació del Reglament  de Mesures de Seguretat i sobre el compliment de la LSSICE.
Elaboració (amb posterior control i seguiment) d'un Resum Executiu amb timing de realització de les accions pertinents.

  • Assessorament Jurídic Mercantil:

Constitució de societats.
Modificació i adaptació d'estatuts.
Transformacions, ampliacions, variacions...
Liquidació i dissolució de societats.
Confecció de contractes: compravenda, relació comercial, representants.
Consultoria.
Domiciliació de societats.
Altres serveis específics en funció del client.

  • Redacció de Plans d’Autoprotecció (PAU):

El decret 82/2012 d'Autoprotecció, de 29 de juny, va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya.

Aquest decret defineix i desenvolupa les obligacions d'autoprotecció de les empreses i les activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència, literalment (art. 7.1 de la Llei 4/97 de 20 de maig de protecció civil de Catalunya.

 

gestio laboralbn juridic laboralbn