juridic

Departament Jurídic

  • Assistència Jurídica a l'empresa en reclamacions davant del Jutjat del Social.
    Estudi i formulació de recursos davant els tribunals de la jurisdicció social.

  • Impugnació de resolucions de l'Administració Laboral i de la Seguretat Social.

  • Estudi i formulació de recursos davant els tribunals de jurisdicció contenciosa administrativa, en matèria laboral i de Seguretat Social.
  • Estudi i defensa jurídica d'assumptes relacionats amb permisos de residència i treball i, en general, d'estrangeria, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 

gestio laboralbn altres serveisbn