Nou model de diligència de actuació de la inspecció de Treball i Seguretat Social.
Ordre ESS / 1452/2016, de 10 de juny (BOE 2016.09.12)


L'Ordre aprova el nou model de diligència d'actuació dels inspectors de Treball i Seguretat Social i els subinspectors Laborals, en ocasió de cada visita als centres de treball o comprovació per compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques que realitzin, han d'estendre una diligència sobre aquesta actuació, amb subjecció a les regles previstes en aquesta ordre ministerial.

La nova regulació suposa l'eliminació de manera definitiva el Llibre de Visites de la Inspecció, tant en format físic com en format electrònic.

Es estendre una diligència per cada visita o comprovació, reflectint les matèries o aspectes examinats i altres incidències concurrents.

La diligència s'ha d'estendre en el model previst en l'annex a aquesta ordre. Es poden utilitzar els mitjans electrònics per a la seva elaboració.

Una còpia d'aquesta diligència es remetrà o lliurarà a l'empresa
Una altra còpia de la mateixa, si escau, als delegats de prevenció
Una altra còpia queda en poder del funcionari actuant, per al seu posterior arxiu.

En aquelles comunitats autònomes amb llengua cooficial, el model de diligència es confeccionarà en versió bilingüe.

Cada exemplar de diligència lliurat o tramès a l'empresa, ha de ser conservat a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant un termini de cinc anys, a comptar de la data d'expedició de cada un d'ells.

També s'han de conservar a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, els llibres de visites així com els models de diligència estesos amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordre, per un període de cinc anys, a comptar de la data de l'última diligència realitzada. Durant aquest període, la Inspecció de Treball i Seguretat Social conservarà les diligències efectuades en els llibres de visites Electrònics. Dins d'aquest termini, les empreses afectades podran sol·licitar còpia de les diligències a elles referents.

Els requeriments d'esmena dels tècnics habilitats realitzats en l'exercici de les seves funcions de comprovació podran reflectir mitjançant el model de diligència que preveu l'annex d'aquesta Ordre, oa través d'un document oficial substitutiu, en el qual quedi constància de la recepció, i contenir les dades adequades a la seva finalitat i el termini d'esmena.

Les visites de comprovació de les condicions materials i tècniques de seguretat o salut que es realitzin sense que donin lloc a requeriment, en la seva condició de tècnics habilitats, podran quedar reflectides en l'esmentat model de diligència.

 

Artículo 1. Diligencias de actuación.
Artículo 2. Contenido de la diligencia.
Artículo 3. Modelo de diligencia.
Artículo 4. Remisión a los sujetos inspeccionados.
Artículo 5. Obligación de conservación.
Artículo 6. Constancia documental de las actuaciones y requerimientos realizados por los técnicos habilitados en el ejercicio de sus funciones de comprobación.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Ausencia de incremento de gasto-
Disposición final tercera. Entrada en vigor 13-09-2016.

 

texte integro diligencia actuació