Nou model de diligència de actuació de la inspecció de Treball i Seguretat Social.
Ordre ESS / 1452/2016, de 10 de juny (BOE 2016.09.12)


L'Ordre aprova el nou model de diligència d'actuació dels inspectors de Treball i Seguretat Social i els subinspectors Laborals, en ocasió de cada visita als centres de treball o comprovació per compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques que realitzin, han d'estendre una diligència sobre aquesta actuació, amb subjecció a les regles previstes en aquesta ordre ministerial.

La nova regulació suposa l'eliminació de manera definitiva el Llibre de Visites de la Inspecció, tant en format físic com en format electrònic.

Es estendre una diligència per cada visita o comprovació, reflectint les matèries o aspectes examinats i altres incidències concurrents.

La diligència s'ha d'estendre en el model previst en l'annex a aquesta ordre. Es poden utilitzar els mitjans electrònics per a la seva elaboració.

Una còpia d'aquesta diligència es remetrà o lliurarà a l'empresa
Una altra còpia de la mateixa, si escau, als delegats de prevenció
Una altra còpia queda en poder del funcionari actuant, per al seu posterior arxiu.

En aquelles comunitats autònomes amb llengua cooficial, el model de diligència es confeccionarà en versió bilingüe.

Cada exemplar de diligència lliurat o tramès a l'empresa, ha de ser conservat a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant un termini de cinc anys, a comptar de la data d'expedició de cada un d'ells.

També s'han de conservar a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, els llibres de visites així com els models de diligència estesos amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordre, per un període de cinc anys, a comptar de la data de l'última diligència realitzada. Durant aquest període, la Inspecció de Treball i Seguretat Social conservarà les diligències efectuades en els llibres de visites Electrònics. Dins d'aquest termini, les empreses afectades podran sol·licitar còpia de les diligències a elles referents.

Els requeriments d'esmena dels tècnics habilitats realitzats en l'exercici de les seves funcions de comprovació podran reflectir mitjançant el model de diligència que preveu l'annex d'aquesta Ordre, oa través d'un document oficial substitutiu, en el qual quedi constància de la recepció, i contenir les dades adequades a la seva finalitat i el termini d'esmena.

Les visites de comprovació de les condicions materials i tècniques de seguretat o salut que es realitzin sense que donin lloc a requeriment, en la seva condició de tècnics habilitats, podran quedar reflectides en l'esmentat model de diligència.

 

Artículo 1. Diligencias de actuación.
Artículo 2. Contenido de la diligencia.
Artículo 3. Modelo de diligencia.
Artículo 4. Remisión a los sujetos inspeccionados.
Artículo 5. Obligación de conservación.
Artículo 6. Constancia documental de las actuaciones y requerimientos realizados por los técnicos habilitados en el ejercicio de sus funciones de comprobación.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Ausencia de incremento de gasto-
Disposición final tercera. Entrada en vigor 13-09-2016.

 

texte integro diligencia actuació

Resolució de 19 de juliol de 2016, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual es fixa la data a partir de la qual els actes del procediment de devolució d'ingressos indeguts a la Seguretat Social i saldos creditors es notificaran electrònicament. (BOE 2016.07.28)

 

L'Ordre ESS / 485/2013, de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social, es va dictar amb l'objecte d'establir els supòsits i les condicions en què els subjectes a que es refereix el seu article 3 queden obligats a rebre per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions que els adreci l'Administració de la Seguretat Social, d'acord amb el que preveuen els articles 5.2.e) i 132 del vigent text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, mitjançant la determinació del seu àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació, així com dels requisits necessaris per a la seva pràctica i els casos en què aquesta quedarà exclosa.

D'acord amb l'anterior, en l'article 8 de l'ordre de referència, relatiu al seu àmbit d'aplicació objectiu, es preveu que l'obligació de rebre per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions efectuades per l'Administració de la Seguretat Social arribarà a totes les actuacions i procediments en matèria de Seguretat Social, inclosos els corresponents a la recaptació dels recursos a què es refereix l'article 1 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, de 11 de juny, amb excepció d'aquells actes derivats de les relacions jurídiques en què aquella actuï en qualitat de subjecte de dret privat, determinant-se en els apartats 2 i 4 de l'esmentat article els supòsits en què es podran practicar les notificacions i comunicacions per mitjans no electrònics, així com les que en cap cas s'efectuaran per compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, establint finalment en el seu apartat 5 que l'obligatorietat de la notificació electrònica dels referits actes administratius es farà efectiva d'acord amb el que preveu en la disposició addicional única de la citada ordre.

Referent a això, l'apartat 4 de l'esmentada disposició addicional única d'aquesta ordre estableix que per resolucions de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social es fixaran les dates a partir de les quals les diferents actuacions i procediments en matèria de Seguretat Social es notificaran o comunicaran a través del sistema de notificacions electròniques, determinant, però, que a partir de l'entrada en vigor de la referida ordre les reclamacions de deute, les provisions de constrenyiment i les comunicacions d'inici del procediment de deducció davant d'entitats públiques emeses per la Tresoreria General de la Seguretat Social, seran notificades electrònicament mitjançant compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social tant als subjectes a què es refereix el seu article 3, apartats 2 i 4, un cop que quedin inicialment obligats en els termes indicats en l'apartat 1 d'aquesta disposició addicional, com als subjectes a què es refereix l'article 3.3, una vegada que optin per aquesta forma de notificació.

En la seva virtut, aquesta Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, de conformitat amb les atribucions conferides en la matèria per la disposició addicional única de l'Ordre ESS / 485/2013, de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social, resol:Primer.

A partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta resolució, es notificaran o comunicaran a través del sistema de notificació electrònica, mitjançant compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, les següents actuacions en matèria de Seguretat Social:

«Tots els actes del procediment administratiu de devolució d'ingressos indeguts a la Seguretat Social i saldos creditors emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, dirigits als subjectes responsables als quals es refereix l'article 3.2 de l'Ordre ESS / 485/2013 , de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social, una vegada que quedin inicialment obligats en els termes indicats en l'apartat 1 de la disposició addicional única, així com a les persones, físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica a què es refereix l'article 3.3 de l'esmentada Ordre, que optin per aquesta forma de notificació, ia les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, així com les seves entitats i centres mancomunats als quals es refereix l'apartat 4 de l'esmentat article 3.

Els actes dirigits al reemborsament del cost de les garanties a què es refereix l'article 30 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, de 11 de juny, en la mesura que el procediment aplicable a aquests és el procediment de devolució d'ingressos indeguts. »

 

 

Segon.

Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 1 d'octubre del 2016.

Madrid, 19 de juliol de 2016.-El Secretari d'Estat de la Seguretat Social, Tomás Burgos Gallec.

Tramitació electrònica automatitzada sistema de la Seguretat Social

RResolució de 23 de febrer de 2016, de l'INSS, per la qual es regula la tramitació electrònica automatitzada de diversos procediments de gestió de ddeterminades prestacions del sistema de la Seguretat Social. BOE 01-03-2016

L'INSS podrà tramitar, adoptar i notificar resolucions de forma automatitzada en els procediments següents:

a) Sol·licituds de prestacions per maternitat i per paternitat.

b) Sol·licituds de pensions de jubilació.

c) Sol·licituds de prestacions per mort i supervivència.

d) El reconeixement de la condició de persona assegurada o beneficiària a l'efecte d'assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut.

e) Altres procediments que puguin donar lloc a l'adopció de resolucions de forma automatitzada relacionats amb qualsevol de les esmentades prestacions, incloses les de modificació, suspensió o extinció del dret a les mateixes.

Resolució de 25 de febrer de 2016, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'aproven les normes per adaptar el control intern a les especialitats derivades de l'actuació administrativa automatitzada en el reconeixement del dret de les prestacions per maternitat i paternitat del sistema de la Seguretat Social. (BOE 2016.03.03)

Extracte de la Resolució de 12 de maig de 2016, de l'Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats, per la qual es convoquen les ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat, corresponents a l'any 2016 (BOE 2016.05.20)


BDNS(Identif.): 306169.

De conformidad con lo previsto en los artículo 17.3.b y 20.8.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero.- Beneficiarios:

Empresas, sociedades cooperativas, comunidades de bienes, asociaciones y fundaciones, de entre 30 y 250 personas trabajadoras que por primera vez elaboren e implanten planes de igualdad para el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Segundo.- Finalidad:

Elaboración e implantación de un plan de igualdad tendente a alcanzar en la entidad la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

Tercero.- Bases reguladoras:

Orden SSI/1196/2013, de 25 de junio, publicada en el BOE de 28 de junio de 2013.

Cuarto.- Importe:

La cuantía máxima de la subvención será 9.000 euros para cada entidad subvencionada.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:


Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.
Madrid, 12 de mayo de 2016.- La Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Rosa Urbón Izquierdo.

Ayudas para trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas

Con entrada en vigor el 30-01-2014 en el archivo adjunto se muestra un resumen de las ayudas que se ofrecen a los trabajadores previas a la jubilación ordinaria, que estan afectados por procesos de reestructuración de su empresa. RD 3/2014 BOE el 29-01-2014.

 

Descargar archivo